Meno Irena
Priezvisko BAIER
Dátum narodenia 12.01.1974
Klub JK MASARYKOV DVOR Vígľaš - Pstruša
Oblasť S
Overenie bezúhonnosti:
Výpis z RT 21.11.2019
SJF Licencia 00126
Stav SJF licencie Aktívny
FEI Licencia -
Stav FEI licencie Neaktívny
Dátum posledného seminára - Tréner 10.12.2022

Ak od dátumu posledného absolvovania aktualizačného seminára uplynuli viac ako 3 roky, športový odborník nemôže vykonávať činnosť v SJF.

T.j.: Osoba s kvalifikáciou športového odborníka má povinnosť absolvovania aktualizačného seminára minimálne 1x za 3 roky.

Ak seminár neabsolvuje, stráca zápis odbornej činnosti športového odborníka v evidencii SJF platnosť (v súlade s ustanovením §83 ods. 11 písm b. zákona o športe 440/215 Z.z., Smernice SJF 172020 – Vzdelávanie trénerov jazdectva a Smernice SJF 072016 – Vzdelávanie športových odborníkov v SJF)

Kvalifikácie
Jazdec: D
Tréner: Tréner 1